Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden en algemene Garantiebepalingen van Sunprojects BV 

1. Leveringsvoorwaarden. 

Artikel 1. Financiering van opdrachten. 
Sunprojects accepteert alleen opdrachten indien de financiering van het gehele project is zeker gesteld. Wanneer na verlenen opdracht blijkt dat de financiering toch niet in orde is, en het project niet kan doorgaan, dan zijn de tot dat moment gemaakte kosten door Sunprojects geheel voor rekening van de opdrachtgever. In dit geval wordt de eerste betaalde factuur (bij ondertekening van de opdracht), echter minus de reeds door Sunprojects gemaakte kosten, teruggestort aan de Opdrachtgever. 

Artikel 2. Uitsluitingen in offertes, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
De volgende zaken zijn nimmer inbegrepen in offertes van Sunprojects (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld): 

2.1 In het geval de distributienet beheerder dit wenst voor de aansluiting van de PV-installatie: het evt. graven van sleuven, evt. verleggen van grondkabels, een evt. buitenschakelaar en evt. werkzaamheden voor het verzwaren/aanpassen van het aansluitpunt/meterkast ten behoeve van de PV-installatie. 

2.2 Hak- en breekwerk door muren, opstallen, daken, etc. voor het leggen van kabels van de PV-installatie dan wel vanaf de omvormers/laagspanningsverdeler naar de vrije groep in de aansluitcabine van de Opdrachtgever. 

2.3 Aansluiting van de PV-installatie op de bestaande bliksem installatie. 

2.4 Het aanleggen van databekabeling en een dubbele WCD voor de monitoring. 

Artikel 3. Dragend vermogen van gebouwen. 
Alvorens een opdracht uit te voeren verlangt Sunprojects een rapport van de constructeur van de Opdrachtgever, waarin staat dat het betreffende object/gebouw van de Opdrachtgever de gewichtsbelastingstoename door de zonnepanelen installatie kan dragen. Uitsluitend wanneer uit het rapport van de constructeur volgt dat de gewichtsbelastingtoename van de PV-installatie en de (tijdelijke) gewichtsbelastingtoename als gevolg van de werkzaamheden, kan dragen, zal Sunprojects overgaan tot uitvoeren van de opdracht. Sunprojects aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het dragend vermogen van het betreffende object/gebouw. 

Artikel 4. Levertijden van zonnepanelen.
Indien een zonnepaneel binnen de met de Opdrachtgever overeengekomen levertijd alleen leverbaar is in een lagere of hogere vermogensklasse, behoudt Sunprojects het recht voor om de systeemprijs in dezelfde vermogensverhouding aan te passen, waarbij de prijs per Wattpiek hetzelfde blijft. 

Artikel 5. Eigendomsoverdracht alleen na volledige betaling. 
De PV-installatie blijft - ook na montage - volledig eigendom van Sunprojects, totdat de volledige betaling aan Sunprojects is geschied en de oplevering van de PV-installatie aan de Opdrachtgever heeft plaats gevonden. 

Artikel 6. Leveringsproblemen door nalatigheid opdrachtgever.
Indien een levering op afspraak van de PV-installatie niet heeft kunnen plaatsvinden door toedoen en/of nalatigheid van de Opdrachtgever, dan behoudt Sunprojects het recht voor om de volledige en de extra leveringskosten (transport, opslag, etc.) aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 7. Prijsopbouw van materialen. 
Levering van alle materialen is inclusief transportkosten, tenzij anders vermeld. 

Artikel 8. Overmacht 

8.1 In deze Overeenkomst wordt onder Overmacht verstaan elke oorzaak buiten de invloedssfeer van Partijen die de betreffende Partij redelijkerwijs niet in staat is te voorkomen of te verhelpen en waardoor de Partij niet in staat is de Overeenkomst correct na te komen. Onder overmacht vallen: natuurrampen, overstromingen, stormen, oorlogen, burgeroorlog, aardbevingen, epidemieën, sabotage. Beperkingen als gevolg van een gerechtelijke uitspraak, of als gevolg van overheidshandelen of nalaten gelden slechts als overmacht indien de zich voordoende omstandigheid voor de niet-presterende Partij onvoorzienbaar was en van dien aard dat zij redelijkerwijs niet geacht mocht worden het niet-presteren te hebben kunnen vermijden. Het niet nakomen door derden waarvan een Partij afhankelijk is voor de nakoming van haar verplichtingen geldt niet als overmacht. 

8.2. Indien een van de Partijen geheel of gedeeltelijk niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan voldoen vanwege Overmacht, wordt die Partij slechts gevrijwaard van zijn verplichtingen in zoverre en voor zo lang deze worden verhinderd door de Overmacht 

2. Algemene Garantie bepalingen. 

ARTIKEL 1 
Sunprojects garandeert de deugdelijkheid en –met in acht name van de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen – _de functionaliteit van de door haar geleverde en gemonteerde PV-installaties. 

Onder deugdelijkheid wordt verstaan: weersbestendigheid, en indien van toepassing waterkerend onder normale omstandigheden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2. 

Krachtens deze garantie zullen alle voorkomende gebreken, die te wijten zijn aan materiaal- en constructiefouten dan wel aan foutieve montage op kosten van Sunprojects zo spoedig mogelijk worden hersteld. 

Deze garantie strekt nimmer verder dan de garantie die Sunprojects op haar beurt van haar leveranciers heeft verkregen. De van die leveranciers verkregen garantieverklaringen worden op verzoek ter beschikking gesteld. 

ARTIKEL 2 
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard en derhalve wordt door Sunprojects geen garantie gegeven voor: 

1. gebreken/schade, die is veroorzaakt door onoordeelkundig en/of onjuiste behandeling door derden of het nalaten van het voorgeschreven, dan wel overeengekomen periodiek onderhoud dat uitgevoerd dient te worden door of namens Sunprojects. 

2. gebreken/schade, die het gevolg is van werkzaamheden door derden, die niet door of vanwege Sunprojects aan de zonnestroom systemen zijn uitgevoerd, dan wel veroorzaakt zijn door bij die werkzaamheden, uitgevoerd door derden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen. 

3. gebreken/schade, die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, etc. 

4. gebreken/schade, die is ontstaan als gevolg van overmacht, brand, vallende voorwerpen, baldadigheden, molest, extreme weersomstandigheden zoals b.v. stormen dan wel plaatselijke windsnelheden van 11 Beaufort of meer, terroristische aanslagen, oorlog en/of nucleaire rampen. 

5. gebreken/schade, die is ontstaan aan of door materialen die op uitdrukkelijk voorschrift van opdrachtgever door Sunprojects zijn toegepast terwijl Sunprojects het gebruik van deze materialen heeft ontraden. 

6. gebreken/schade, die het gevolg is van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de PV-installatie. 

ARTIKEL 3 
Indien de Opdrachtgever, op het moment waarop het gebrek of de beschadiging ontstaat en/of wordt aangemeld, niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waarop deze garantieverklaring betrekking heeft, zal de Opdrachtgever op onderhavige door Sunprojects afgegeven garantie geen beroep kunnen doen. Het (beweerdelijk) door Sunprojects niet nakomen van haar garantieverplichtingen of welke andere verplichtingen dan ook geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten niet na te komen en/of op te schorten. 

ARTIKEL 4 
De garantie, zoals bedoeld in artikel 1, geldt voor de duur van 2 (twee) volle jaren, en deze periode vangt aan op de datum van in bedrijfstelling van het PV-systeem. 

Voor de PV-modules, omvormers en sommige overige materialen gelden tevens fabrieksgaranties. 

Gebreken of schade welke na afloop van de garantie termijn wordt gemeld door de Opdrachtgever vallen altijd buiten de garantie, ongeacht het tijdstip waarop die gebreken, respectievelijk de schade is ontstaan. 

De in bedrijfstelling is het moment dat de PV-installatie aangekoppeld is met het distributienet. 

Wanneer op grond van de onderhavige garantieverklaring herstel van gebreken plaatsvindt, leidt dat herstel in geen geval tot verlenging van de overeengekomen garantietermijn(en). 

ARTIKEL 5 
De Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen, die voor het opheffen van de gebreken is vereist, zoals het ter plaatse ter beschikking stellen van energie, voor hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallatie, etc.. 

ARTIKEL 6 
De aansprakelijkheid met betrekking tot garanties op geleverde materialen en diensten van Sunprojects ten opzichte van de Opdrachtgever gaat nimmer verder dan is bepaald in deze garantieverklaring. Iedere andere vordering van de Opdrachtgever op Sunprojects tot vergoeding van indirecte en/of vervolg schade, zowel betreffende personen als goederen, is derhalve altijd uitgesloten. 

ARTIKEL 7 
In zijn algemeenheid geldt dat de aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing zijn, indien schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Sunprojects, of indien deze gedekt worden door een verzekering, echter altijd zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 (laatste alinea) en artikel 2 (gehele artikel). Bovendien strekt de aansprakelijkheid zich nimmer verder uit dan de dekking van de betreffende verzekering.

Download hier de algemene voorwaarden